Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2018

 • pdf Nr_1_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_2_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_3_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_4_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Usługi transportowo- sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 roku
 • pdf Nr_5_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • pdf Nr_6_2018.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_7_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizującychzadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_8_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_9_2018.pdf - w sprawie powołania składu komisji osobowej
 • pdf Nr_10_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_11_2018.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych donieodpłatnego użyczenia podanego do publicznej wiadomości ZarządzeniemBurmistrza Opoczno nr 218/2017 z dnia 08.11.2017 r.
 • pdf Nr_12_2018.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych
 • pdf Nr_13_2018.pdf - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020
 • pdf Nr_14_2018.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniach: 2 sierpnia 2016 r., 15 stycznia i 8 października 2017 r.
 • pdf Nr_15_2018.pdf - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku komunalnym usytuowanym na działce nr 543 w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_16_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_17_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbywaniei wydzierżawianie mienia komunalnego
 • pdf Nr_18_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia
 • pdf Nr_19_2018.pdf - w sprawie waloryzacji stawek czynszów dzierżawnych dla dzierżawców gruntów komunalnych
 • pdf Nr_20_2018.pdf - w sprawie stawek czynszów dzierżawnych za użytkowanie nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Opoczno oraz ustalenia wysokości opłatza umieszczanie reklam na budynkach i terenach komunalnych nie będących pasami drogowymi
 • pdf Nr_21_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania drógw gminie Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_22_2018.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_23_2018.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałaniauzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_24_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_25_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, dostawą irozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie Miasta i Gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_26_2018.pdf - w sprawie wyłączenia przewodniczącego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_27_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej BibliotekiPublicznej w Opocznie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej
 • pdf Nr_28_2018.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_29_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla referenta w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_30_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_31_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 w Opocznie zprzeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym
 • pdf Nr_32_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_33_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_34_2018.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2017 dla celów korekty podatku odliczonego w 2017 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za2017r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w w 2018 r.
 • pdf Nr_35_2018.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie
 • pdf Nr_36_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokalu przy ul. Piotrkowskiej 7/6 w Opocznie
 • pdf Nr_37_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_38_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie rozbudowy ul. Szewskiej wraz z przebudową ul. Kołomurnej w ramach rewitalizacji zabytkowego centrumOpoczna w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Wykonanie rozbudowy ul. Szewskiej w Opocznie;Zadanie nr 2 - Wykonanie przebudowy ul. Kołomurnej w Opocznie
 • pdf Nr_39_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską , w miejsc. Kraszków Gmina Opoczno
 • pdf Nr_40_2018.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_41_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_42_2018.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2017 dla celów korekty podatku odliczonego w 2017 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2017 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w w 2018 r.
 • pdf Nr_43_2018.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_44_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_45_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_46_2018.pdf - w sprawie ustalenia miesięcznej stawki opłatyza grunty położone w obrębie 7 miasta Opocznooznaczone numerami działek: 486/2, 853, 795, 468, 639,zajęte po stacje trafo
 • pdf Nr_47_2018.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonejw obr. 6 m. Opoczna
 • pdf Nr_48_2018.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_49_2018.pdf - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 • pdf Nr_50_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Przebudowa ul. Przedszkolnej w Opocznie
 • pdf Nr_51_2018.pdf - w sprawie uzupełniam skład Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_52_2018.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_53_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_54_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie rozbudowy ul. Szewskiej w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
 • pdf Nr_55_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, w miejscowości Kraszków Gmina Opoczno
 • pdf Nr_56_2018.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_57_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_58_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 MiejskiegoDomu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_59_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_60_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_61_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_62_2018.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_63_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wUrzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_64_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Dyrektora Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 • pdf Nr_65_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniaprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówieniaZagospodarowanie terenu zalewu w Opocznie
 • pdf Nr_66_2018.pdf - w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • pdf Nr_67_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_68_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_69_2018.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_70_2018.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_71_2018.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_72_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 221 000 euro p.n. Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_73_2018.pdf - w sprawie ustalenia procedury uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych gminnych
 • pdf Nr_74_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie, 26-300 Opoczno, Ziębów 14, Przedszkola nr 5 w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 36, Przedszkola nr 8 w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Mikołaja Kopernika 10a
 • pdf Nr_75_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_76_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_77_2018.pdf - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Opoczno do pełnienia funkcji członka zespołu dokonującego szacowania szkód łowieckich
 • pdf Nr_78_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_79_2018.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_80_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_81_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_82_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia diagnoz potrzeb edukacyjnych rozwojowych szkół podstawowychprowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_83_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_84_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia
 • pdf Nr_85_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_86_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie
 • pdf Nr_87_2018.pdf - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucjikultury, dla których organizatorem jest Gmina Opoczno oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • pdf Nr_88_2018.pdf - w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_89_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursuna stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z siedzibąw Ziębowie
 • pdf Nr_90_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursuna stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 5 w Opocznie
 • pdf Nr_91_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursuna stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 8 w Opocznie
 • pdf Nr_92_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_93_2018.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formiedotacji przedmiotowej z budżety Gminy Opoczno
 • pdf Nr_94_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia
 • pdf Nr_95_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Przebudowa ulicy Chopina na osiedlu Trąbki w Opocznie
 • pdf Nr_96_2018.pdf - w sprawie wdrożenia Dokumentacji Systemu ZarządzaniaBezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_97_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_98_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_99_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej wModrzewiu z siedzibą w Ziębowie
 • pdf Nr_100_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 5w Opocznie
 • pdf Nr_101_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 8w Opocznie
 • pdf Nr_102_2018.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażypodanego do publicznej wiadomości Zarządzeniem Burmistrza Opoczno nr218/2017 z dnia 08.11.2017 r.
 • pdf Nr_103_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia
 • pdf Nr_104_2018.pdf - w sprawie zamiany naniesień budowlanych w postaci pawilonów handlowych
 • pdf Nr_105_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacjimajątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
 • pdf Nr_106_2018.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Opocznie, ul. Partyzantów 36
 • pdf Nr_107_2018.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych wszkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnejkwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenianauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • pdf Nr_108_2018.pdf - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał
 • pdf Nr_109_2018.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • pdf Nr_110_2018.pdf - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych i czwartych oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_111_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_112_2018.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względemcelowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowościmerytorycznej wydatków
 • pdf Nr_113_2018.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawieokreślenia procedur wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_114_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_115_2018.pdf - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Opocznie do wydawania decyzji administracyjnych
 • pdf Nr_116_2018.pdf - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Opocznie oraz upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Wychowawczych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie oraz do prowadzenia postępowańw sprawach o świadczenia z programu Dobry start oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji, o której mowa w§ 10 ust. 6 programu Dobry start
 • pdf Nr_117_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia
 • pdf Nr_118_2018.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 8 w Opocznie,ul. Kopernika 10a
 • pdf Nr_119_2018.pdf - w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry start" oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tymdecyzji, a także przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu Dobry Start
 • pdf Nr_120_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_121_2018.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_122_2018.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 207/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego DomuSamopomocy w Opocznie
 • pdf Nr_123_2018.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_124_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_125_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynkustanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_126_2018.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanejoznaczonej jako działka nr 45/2 w obr. 20 miasta Opoczno
 • pdf Nr_127_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p. n. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Piłsudskiego na osiedlu Milenijnym w Opocznie
 • pdf Nr_128_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rozbudowa ulicy Piotrkowskiej w Opocznie na odc. od ul. Krasickiego do ul. Leśnej z usunięciem kolizji
 • pdf Nr_129_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_130_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno
 • pdf Nr_131_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_132_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia oraz uchylenia części wykazu nieruchomościprzeznaczonych do wydzierżawienia podanego do publicznej wiadomościZarządzeniem Burmistrza Opoczno nr 117/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
 • pdf Nr_133_2018.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie
 • pdf Nr_134_2018.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_135_2018.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_136_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_137_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_138_2018.pdf - w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_139_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Januszewice oraz zatwierdzenia Regulaminuprzetargu
 • pdf Nr_140_2018.pdf - w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_141_2018.pdf - w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 13
 • pdf Nr_142_2018.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór AgentaEmisji obligacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_143_2018.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wwyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. St. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Nr_144_2018.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowychinstytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_145_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_146_2018.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Modrzewiu zsiedzibą w Ziębowie
 • pdf Nr_147_2018.pdf - w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • pdf Nr_148_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_149_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_150_2018.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_151_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym jednego pomieszczenia (tj. pokoju) na parterze o powierzchni użytkowej 13,60 m2 usytuowanego na pierwszej kondygnacji wbudynku stanowiącym własność Gminy Opoczno, położonym w Opocznie przy ul. Kolberga 2B w trybie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zmiany przedmiotu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 14 i jego sprzedaży
 • pdf Nr_152_2018.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_153_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_154_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym nieruchomości lokalowej stanowiącej własnośćGminy Opoczno
 • pdf Nr_155_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_156_2018.pdf - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • pdf Nr_157_2018.pdf - w sprawie wskazania osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych dla szkól i przedszkoli w placówkach podległych Gminie Opoczno
 • pdf Nr_158_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie prac restauratorskich ibudowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz budynku Pl.Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
 • pdf Nr_159_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_160_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_161_2018.pdf - w sprawie zmian w składzie zespołu ds. wdrażania i monitorowania GminnegoProgramu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_162_2018.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego realizacją projektu CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego
 • pdf Nr_163_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie Kraśnica gm. Opoczno
 • pdf Nr_164_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_165_2018.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69 /2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_166_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_167_2018.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_168_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_169_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_170_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_171_2018.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_172_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie prac restauratorskich ibudowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz budynku Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
 • pdf Nr_173_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_174_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_175_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 221 000 euro p.n. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Opoczno i jednostekpowiązanych
 • pdf Nr_175_2018_ROL.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_176_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego powyżej 221 000 euro p.n. odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_176_2018_ROL.pdf - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Kościuszki 6 w Opocznieusytuowanym na działce gruntu nr 545 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr__177_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_177_2018_ROL.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży orazwydzierżawienia
 • pdf Nr_178_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_179_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_180_2018.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69 /2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_181_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p. n. Przebudowa ulicy Wałowej w Opocznie
 • pdf Nr_182_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych
 • pdf Nr_183_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie prac restauratorskich ibudowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz budynku Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
 • pdf Nr_184_2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno położonej w obr. 23 m. Opoczno
 • pdf Nr_185_2018.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 63/1 i nr 63/3 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_186_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_187_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_188_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Przebudowa ulic Leśna - Torowa w Opocznie - I etap."
 • pdf Nr_189_2018.pdf - w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności w podatku od towarów i usług
 • pdf Nr_190_2018.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_191_2018.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 159/2018 z dnia 10 września 2018 roku
 • pdf Nr_192_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_193_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia
 • pdf Nr_194_2018.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034
 • pdf Nr_195_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
 • pdf Nr_196_2018.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_197_2018.pdf - w sprawie odwołania I zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_198_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_199_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_200_2018.pdf - w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_201_2018.pdf - w sprawie upoważnienia Pierwszego Zastępcy Burmistrza Opoczna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_202_2018.pdf - w sprawie upoważnienia Pierwszego Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • pdf Nr_203_2018.pdf - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_204_2018.pdf - w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • pdf Nr_205_2018.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • pdf Nr_206_2018.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego realizacją projektu "CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"
 • pdf Nr_207_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej
 • pdf Nr_208_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Miejskiej w Opocznie służbowych tabletów"
 • pdf Nr_209_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok.
 • pdf Nr_210_2018.pdf - w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_211_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla inspektora w Zespole ds. Funduszy Europejskich
 • pdf Nr_212_2018.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_213_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie prac restauratorskich i budowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz budynku Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrumOpoczna w zakresie 3 zadań
 • pdf Nr_214_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_215_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiącychwłasność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_216_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_217_2018.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny prawidłowości wykonania i rozliczenia przez Odbiorcę Końcowego zadania publicznego w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno"
 • pdf Nr_218_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_219_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_220_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_221_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa gmina Opoczno"
 • pdf Nr_222_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_223_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_224_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_225_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego dowykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • pdf Nr_226_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_229_2018.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_230_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_231_2018.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_232_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2034
 • pdf Nr_233_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
Data stworzenia : 2018-02-07 12:36 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-02-07 12:36 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-04 08:11 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk