Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2018

 • pdf Nr_1_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_2_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_3_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_4_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Usługi transportowo- sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 roku
 • pdf Nr_5_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • pdf Nr_6_2018.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_7_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizującychzadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_8_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_9_2018.pdf - w sprawie powołania składu komisji osobowej
 • pdf Nr_10_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_11_2018.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych donieodpłatnego użyczenia podanego do publicznej wiadomości ZarządzeniemBurmistrza Opoczno nr 218/2017 z dnia 08.11.2017 r.
 • pdf Nr_12_2018.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych
 • pdf Nr_13_2018.pdf - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020
 • pdf Nr_14_2018.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniach: 2 sierpnia 2016 r., 15 stycznia i 8 października 2017 r.
 • pdf Nr_15_2018.pdf - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku komunalnym usytuowanym na działce nr 543 w obr. 13 m. Opoczno