Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Opłaty adiacenckie są nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości  z przeznaczeniem na cele budowlane spowodowanych podziałem, scaleniem lub wybudowaniem przez gminę oraz jednostki organizacyjne gminy urządzeń infrastruktury technicznej.  Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Nie ma znaczenia czy właściciel korzysta z tej infrastruktury, ale wystarczy że ma możliwość korzystania.

Zgodnie z art. 146 ust. 1. w/w ustawy „ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej. Zgodnie z w/w Uchwałą wynosi 50% różnicy wartości gruntu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury a wartością gruntu po ich wybudowaniu. Gmina ma okres 3 lat od daty podziału lub wybudowania infrastruktury na pobranie tej opłaty. Opłata ta może być rozłożona na raty do 10 lat, oprocentowanych stopą redyskonta weksli określanej przez NBP.

Obowiązek uczestnictwa w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych, którzy wnieśli, za zgodą organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

Opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.