Urząd Miejski w Opocznie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport został przedstawiony podczas Sesji w dniu 28 maja 2021r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok, załączonym do niniejszego komunikatu.


I N F O R M A C J A

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Opoczno i zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie, od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i wyznaczeniu dokładnej godziny stawienia się interesanta w Urzędzie.
Wejście do Urzędu na wyznaczoną wcześniej godzinę możliwe będzie pojedynczo i pod warunkiem nałożenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zdezynfekowaniu rąk.

Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.
Biuro Obsługi Interesanta i kasa Urzędu będą czynne w dotychczasowych godzinach, lecz w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba w nałożonej maseczce zasłaniającej usta i nos.

Zachęcamy Państwa do wysyłania pism, wniosków, podań itp. drogą elektroniczną na adres mailowy: umopoczno@um.opoczno.pl lub poprzez e-PUAP: /0l9o63xmuq/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje na temat wysyłania dokumentów przez platformę e-PUAP znajdują się na stronie bip.opoczno.pl.

Prosimy również o wykorzystywanie drogi elektronicznej do dokonywania wpłat środków pieniężnych

Janusz Klimek
Sekretarz Miasta

ODBIERZ DECYZJĘ PODATKOWĄ PRZEZ INTERNET

 
Burmistrz Opoczna informuje o możliwości otrzymywania decyzji podatkowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej  w  ujednolicony, standardowy sposób.
Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. (Więcej informacji o założeniu konta na platformie ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta .Jeśli nie masz profilu zaufanego, zobacz jak założyć profil zaufany na stronie obywatel.gov.pl)
Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać decyzje podatkowe za pośrednictwem ePUAP, powinny wnieść wniosek  9 w formie pisma ogólnego) o doręczanie decyzji w formie elektronicznej.

Formularz wniosku można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne 

Ważne! We wniosku należy JASNO wyrazić chęć otrzymania decyzji podatkowych w formie elektronicznej oraz podać swoje dane wraz z adresem nieruchomości, której dotyczy decyzja podatkowa.

Zachęcamy do tej formy odbioru decyzji podatkowych.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania decyzji za pośrednictwem ePUAP. W takim przypadku dokument  będzie doręczany w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, listem doręczanym za pośrednictwem operatora pocztowego.

===================================================

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl

Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

Gmina wiejsko-miejska. 

Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 33 696

===================================================

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300

 

                                             

Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-10 14:31 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński