Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2019

 • pdf Nr_1_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_2_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • pdf Nr_3_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Opoczna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_4_2019.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_5_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_6_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_7_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 23 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_8_2019.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego ora klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_9_2019.pdf - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno
 • pdf Nr_10_2019.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_11_2019.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_12_2019.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_13_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w 2019 r.
 • pdf Nr_14_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2019 r."
 • pdf Nr_15_2019.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie miasta i gminy Opoczno w 2019 r.
 • pdf Nr_16_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia
 • pdf Nr_17_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_18_2019.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_19_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2019
 • pdf Nr_20_2019.pdf - w sprawie nabycia w trybie ordynacji podatkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obr. 11 m. Opoczno wraz z prawem własności naniesień w postaci nawierzchni asfaltowej
 • pdf Nr_21_2019.pdf - w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Sobieskiego 10 w Opocznie
 • pdf Nr_22_2019.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obr. Kruszewiec gm. Opoczno
 • pdf Nr_23_2019.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 791/1 w obr. 10 miasta Opoczno
 • pdf Nr_24_2019.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki.
 • pdf Nr_25_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia
 • pdf Nr_26_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_27_2019.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2018 dla celów korekty podatku odliczonego w 2018 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2019 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2019 r.
 • pdf Nr_28_2019.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno na kadencję 2019-2023 i ustalenia ich Regulaminu Pracy
 • pdf Nr_29_2019.pdf - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym składania dokumentów do klas pierwszych i czwartych oddziałów sportowych w Szkole podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego, Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie i Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, a także kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
 • pdf Nr_30_2019p.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2019 r.
 • pdf Nr_31_2019.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_32_2019.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_33_2019.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_34_2019p.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w gminie Opoczno w 2019 r.
 • pdf Nr_35_2019.pdf - w sprawie dzierżawy nieruchomości w obrębie 23 m. Opoczno oraz zatwierdzania Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_36_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_37_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_38_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok
 • pdf Nr_39_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • pdf Nr_40_2019.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_41_2019.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego realizacją projektu "CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"
 • pdf Nr_42_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_43_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_44_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_45_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_46_2019.pdf - w sprawie wprowadzenia harmonogramu sprawdzenia zgodności z RODO przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie na lata 2019-2020
 • pdf Nr_47_2019.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 203/2018 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_48_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • pdf Nr_49_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla informatyka w Zespole ds. Administracyjnych i Kadr
 • pdf Nr_50_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla radcy prawnego w Zespole Obsługi Prawnej
 • pdf Nr_51_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_52_2019.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_53_2019.pdf - w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_54_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_55_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_56_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/294 położonej w obr. 13 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_57_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_58_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5548000 euro p.n.: Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej gmina Opoczno w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • pdf Nr_59_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia gm. Opoczno
 • pdf Nr_60_2019.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_61_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_62_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok
 • pdf Nr_63_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_64_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w procedurze prowadzonej w trybie dialogu konkurencyjnego postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
 • pdf Nr_67_2019.pdf - w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania spraw do świadczeń opieki zdrowotnej
 • pdf Nr_68_2019.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie Panu Bernardowi Ziółkowskiemu
 • pdf Nr_69_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_70_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do wykonywania zadać na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • pdf Nr_71_2019.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 52/2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_72_2019.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • pdf Nr_73_2019.pdf - w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 53/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków.
 • pdf Nr_74_2019.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości lokalowej oraz udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obr. 12 m. Opoczno.
 • pdf Nr_75_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_76_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_77_2019.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_78_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 606/3położonej w obr. 23 m. Opoczno oraz zatwierdzeniaRegulaminu przetargu
 • pdf Nr_79_2019.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_80_2019.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_81_2019.pdf - w sprawie nabycia od Miejskiego Domu Kultury w Opocznie naniesień budowlanych Stanicy Harcerskiej zlokalizowanej na nieruchomości leśnej w Białaczowie
 • pdf Nr_82_2019.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • pdf Nr_83_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla 2 osób zatrudnionych na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • pdf Nr_84_2019.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza z zajmowanego stanowiska
 • pdf Nr_85_2019.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_86_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_87_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok
 • pdf Nr_88_2019.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem w Opocznie
 • pdf Nr_89_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, Sielec 40, 26-300 Opoczno, Szkoły Podstawowej w Januszewicach, Januszewice 67, 26-300 Opoczno, Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, ul. Armii Krajowej 1, 26-300 Opoczno
 • pdf Nr_90_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_91_2019.pdf - w sprawie przyznania spółce wodnej pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_92_2019.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 550 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_93_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_94_2019.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_95_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w procedurze prowadzonej w trybie dialogu konkurencyjnego postępowania na wybór partnera dla przedsięwzięcia p.n.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
 • pdf Nr_96_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok.
 • pdf Nr_97_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_98_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok
 • pdf Nr_99_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, Szkoły Podstawowej w Januszewicach, Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_100_2019.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • pdf Nr_101_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Opoczno w ramach odszkodowania
 • pdf Nr_102_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 w Opocznie z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym
 • pdf Nr_103_2019.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obr. 6 m. Opoczno
 • pdf Nr_104_2019.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_105_2019.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie Gmina Opoczno
 • pdf Nr_106_2019.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem w Opocznie
 • pdf Nr_107_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Ogrodowej w Opocznie
 • pdf Nr_108_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Termomodernizacja budynku D Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6
 • pdf Nr_109_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5548000 euro p.n. : Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej gmina Opoczno w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • pdf Nr_110_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_111_2019.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_112_2019.pdf - w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_113_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie
 • pdf Nr_114_2019.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie węzła cieplnego w budynku Muzeum Regionalnego przy Placu Zamkowym 1 w Opocznie w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • pdf Nr_115_2019.pdf - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 • pdf Nr_116_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • pdf Nr_117_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej w Sielcu, Szkoły podstawowej w Januszewicach, Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_118_2019.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_119_2019.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Nr_120_2019.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
 • pdf Nr_121_2019.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3w Opocznie
 • pdf Nr_122_2019.pdf - w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_123_2019.pdf - w sprawie przejęcia budynków, budowli oraz wyposażenia od Ludowego Klubu Sportowego "Ceramika" w Opocznie
 • pdf Nr_124_2019.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanejoznaczonej jako działka nr 45/2 w obr. 20 miasta Opoczno
 • pdf Nr_125_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok.
 • pdf Nr_126_2019.pdf - w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_127_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_128_2019.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, Szkoły Podstawowej w Januszewicach, Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curii w Opocznie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.
 • pdf Nr_129_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
 • pdf Nr_130_2019.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_131_2019.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie węzła cieplnego w budynku Muzeum Regionalnego przy Placu Zamkowym 1 w Opocznie w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • pdf Nr_133_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_134_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 11 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_135_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_136_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_137_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_138_2019.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • pdf Nr_139_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla inspektora w Zespole ds. Rolnictwa
 • pdf Nr_140_2019.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_141_2019.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_142_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_143_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok
 • pdf Nr_144_2019.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia zapytania na wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego w zakresie emisji obligacji
 • pdf Nr_145_2019.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_146_2019.pdf - w sprawie powołania komisji do oszacowania wartości środków trwałych do celów księgowych
 • pdf Nr_147_2019.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_148_2019.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1644/1 w obr. Ostrów gm. Opoczno
 • pdf Nr_149_2019.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_150_2019.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej w obr. Różanna
 • pdf Nr_151_2019.pdf - w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_152_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_153_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok
 • pdf Nr_154_2019.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
 • pdf Nr_155_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_156_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej
 • pdf Nr_157_2019.pdf - w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_158_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu -Aktywna tablica
 • pdf Nr_159_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Dostawa wyposażenia stołóweki miejsc spożywania posiłków w ramach Rządowego programu Posiłek w szkolei w domu
 • pdf Nr_160_2019.pdf - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność § 1 w zakresie wyrazów "Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie" zarządzenia nr 117/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, Szkoły Podstawowej w Januszewicach, Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_161_2019.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_162_2019.pdf - w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • pdf Nr_163_2019.pdf - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf Nr_165_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 rok
 • pdf Nr_166_2019.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_167_2019.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowychinstytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_168_2019.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowejoznaczonej jako część działki nr 1143/262 w obr. 12 miasta Opoczno
 • pdf Nr_169_2019.pdf - w sprawie upoważnienia do przeprowadzania negocjacji w sprawie zbywania, nabywania i obciążenia nieruchomości
 • pdf Nr_170_2019.pdf - w sprawie upoważnienia do przeprowadzania rokowań w sprawie zbywania lokalikomunalnych
 • pdf Nr_171_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • pdf Nr_172_2019.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_173_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_174_2019.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2019 r.
 • pdf Nr_175_2019.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie
 • pdf Nr_176_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_177_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_178_2019.pdf - w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_179_2019.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP