Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2019 r.
 3. Kontrola sprzedaży i kupna nieruchomości przez Gminę.
 4. Zapoznanie się z pismem dotyczącym funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie skargi Pani A.W. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 rok.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pacy komisji za 2019 r.
 3. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2019 r.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  27 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Zatrudnienie w placówkach oświatowych.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) uprzejmie zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2019.
 6. Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.
 7. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 8. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
 9. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
  c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
  d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,
  e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
  f) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,
  i) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
  j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 19 przy ul. Wałowej, stanowiącej własność Gminy Opoczno,
  k) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie,
  l) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno,
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie, 
  n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
  o) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
  p) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
  q) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
  r) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
  s) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
  t) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu, 
  u) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu, 
  v) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu,
  w) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,
  x) wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,
  y) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,
  z) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  aa) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  bb) rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba