Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

KOMISJI Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury   

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 28 października 2020r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 4. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za rok szkolny 2019/2020   oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 5. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
 6. Informacja na temat wypoczynku letniego uczniów. 
 7. Realizacja budżetu Gminy Opoczno w I półroczu 2020 roku – realizacja zadań inwestycyjnych.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji

     Robert Grzesiński


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

KOMISJI do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

 

W dniu 28 października 2020r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020r.
 5. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

         Marek Sijer

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

W TRYBIE ZDALNYM

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 października 2020r. o godz. 9.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr XXII, XXIII i XXIV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2019.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024,
 2. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2021,
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno,
 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
 6. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021,
 9. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6,
 10. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału,
 11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 23, stanowiącej własność Gminy Opoczno,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie,
 14. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2021 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2021 rok”,
 15. przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 1. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2019/2020 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 2. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Informacja pt. „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno za lata 2017-2018”.
 4. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba