Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnianiem przestępczości wśród nieletnich.
8. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.
9. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno.
11. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok 2016 – koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029,
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
e) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach,
f) przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno”,
g) Statutu Gminy Opoczno.
13. Informacja na temat działań inwestycyjnych dotyczących terenów w Januszewicach.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. o godz. 9.00  w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,    ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 3. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno.
 4. Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie gminy Opoczno.
 5. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

      Tomasz Kopera


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017r. o godz. 8.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury   w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 3. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 4. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, ciepłowniczych         i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

   Alicja Szczepaniak


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017r.  o godz. 11.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Informacja na temat rozwoju budownictwa w Gminie Opoczno.
 3. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 4. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, ciepłowniczych         i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.
 5. Opieka zdrowotna w szkołach.
 6. Organizacje pozarządowe – wydatki.
 7. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony przeciwpożarowej – sprawozdanie finansowe.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

           Przewodniczący Komisji

                  Wiesław Turek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 8.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,    ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Nabory i rekrutacja do szkół.
 3. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

     Eugeniusz Łączek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży  i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 11.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,  ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 3. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ - informacja.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

    Robert Grzesiński