Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. o godz. 11.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno w prawo własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  2. przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
  3. przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów nad zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy – Załęckiego w Opocznie,
  4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna,
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2034,
  6. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
  7. określenia wzoru identyfikatora dla radnych.
 5. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba