Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  19 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 3. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich - wydatki.
 4. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej i wypracowanie stanowiska w sprawie.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za  I półrocze 2019 r.
 4. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej i wypracowanie stanowiska w sprawie.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Wizja lokalna na nieruchomości gminnej przy Alei Sportowej 1 (Stadion).
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2019/2020.
 3. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w  I półroczu 2019 r. w ujęciu na poszczególne organizacje.
 4. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej i wypracowanie stanowiska w sprawie.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  22 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego - realizacja założeń organizacyjnych.
 3. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 r.
 4. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
 5. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej i wypracowanie stanowiska w sprawie.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz.  12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2019 r.
 3. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
 4. Działania na rzecz ochrony jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 5. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej i wypracowanie stanowiska w sprawie.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego
w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr IX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja na temat działań dotyczących odlewni w centrum Opoczna.
 6. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 
 7. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – koszty funkcjonowania.
 8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (organizacja pracy).
 9. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 r.
 10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2019 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,
  2. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
  4. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  5. upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku  energetycznego,
  6. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  7. upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
  8. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
  9. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu,
  10. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  11. przejęcia przez Gminę Opoczno do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej nr D2 znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w miejscowości Opoczno,
  12. przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego w Opocznie, 
  13. zmieniająca uchwałę Nr XXII/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020,
  14. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  15. współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Opočno z Republiki Czeskiej,
  16. współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Bytča z Republiki Słowackiej,
  17. rozpatrzenia petycji Szulc Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa,  
  18. rozpatrzenia skargi Pana D.R. w sprawie reprywatyzacji działki przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba