Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 2. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 3. Informacja na temat korzystania przez uczniów z pływalni „Opoczyńska Fala”. Koszty utrzymania.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Łączek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 2. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”.
 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
 3. Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
 4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)   wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie,
  b)   nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie,
  c)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029,
  d)   zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
  e)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach,
  f)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Januszewicach,
  g)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modrzewiu,
  h)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy,
  i)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu,
  j)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie,
  k)   stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej,
  l)   stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym,
  m)   stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim,
  n)   stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
  o)   stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie,
  p)   stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza,
  q)   nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie,
  r)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie, w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
  s)   przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”,
  t)   przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
  u)   stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno,
  v)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach,
  w)   rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Opocznie,
  x)   rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Opocznie.
   
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz