Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Prezentacja „Nowoczesne formy zarządzania bezdomnością zwierząt”.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (organizacja pracy).
9. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r.
10. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2017r.
11. Funkcjonowanie świetlic wiejskich – koszty funkcjonowania.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029,
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym,
d) zmiany nazwy ulicy w Opocznie,
e) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna,
h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym,
i) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020,
j) wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS– centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”,
k) udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017r. o godz.  9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,  ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
 3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego – realizacja założeń organizacyjnych.
 4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r.
 5. Funkcjonowanie świetlic wiejskich.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017r. o godz.  8.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury  w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
 3. Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017r.
 4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017r. o godz. 11.30  w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
 3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich – wydatki.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017r. o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Założenia organizacyjne i funkcjonowanie oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 3. Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2017 roku – realizacja zadań inwestycyjnych.
 4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w I półroczu 2017r. w ujęciu na poszczególne organizacje.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017r. o godz. 13.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r.
 3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017r.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Irena Przyborek