Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Opoczno na stałe obwody głosowania.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 3. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 4. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 3. Opieka zdrowotna w szkołach.
 4. Organizacje pozarządowe – wydatki.
 5. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony przeciwpożarowej – sprawozdanie finansowe.
 6. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 3. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ - informacja.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 3. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 4. Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie gminy Opoczno.
 5. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Rekrutacja do szkół.
 3. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Łączek

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 7. Zapytania i interpelacje radnych.
 8. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich w roku 2017.
 9. Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy Opoczno w kontekście bezpieczeństwa.
 10. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2017.
 11. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2017 - koszty funkcjonowania OSP.
 1. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017r.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029,
 2. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
 3. podziału gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, 
 4. przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2,
 5. rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz