Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołów z obrad  XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Reforma oświaty – etapy wdrażania.
 7. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2016.
 8. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 9. Wykonanie budżetu gminy za rok 2016:
 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2016 rok,
 2. absolutorium dla Burmistrza Opoczna,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029,
 4. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
 5. przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
 6. przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
 7. przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Opoczno,
 8. zmiany nazw ulic w Opocznie,
 9.  uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej wymiany źródeł ciepła na obszarze miasta Opoczno w ramach „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”,
 1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego w Opocznie,
 2. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r. o godz. 8.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
 3. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.
 4. Ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Opoczno.
 5. Funkcjonowanie klubów piłkarskich: stan obecny i plany na przyszłość.
 6. Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 – stan sali gimnastycznej.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017r. o godz. 8.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2016r.
 3. Wykonanie budżetu gminy za rok 2016.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017r. o godz. 11.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2016.
 3. Wykonanie budżetu gminy za rok 2016.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Rozwój budownictwa w Gminie Opoczno.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. o godz. 8.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,  ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Realizacja reformy – przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 3. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
 4. Wykonanie budżetu w gminie za 2016 rok.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Łączek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. o godz. 12.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2016 rok.
 3. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera