Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami podjętymi przez Sejm odnośnie zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Sesje Rady Miejskiej w Opocznie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad Rady Miejskiej odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ponadto zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana w szczególności, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno z którym można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych mail: iod@um.opoczno.pl , tel. 44 7868166. Więcej informacji znajda Państwo na stronie internetowej pod adresem www.bip.opoczno.pl/rodo.

ARCHIWUM - Sesje Rady Miejskiej w Opocznie on-line