Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2021

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2021 rok"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2021 rok.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2021 rok.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Magazynu Żywności w 2021 roku.

Ogłoszenie o naborze do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Rok 2020

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rok 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Magazynu Żywności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Komisja Konkursowa

 • pdf Ogłoszenie.pdf - o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 450, 650, 723 i 1365)do pracy w komisjach konkursowychopiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofertna realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2019 roku
 • pdf Informacja z naboru.pdf

Rok 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Magazynu Żywności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rok 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Magazynu Żywności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Komisja Konkursowa

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 239 ze zm.) do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2017 roku
 • pdf Informacja z naboru.pdf

Rok 2016

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizacje zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Magazynu Żywności

Informacja z naboru przedstawicieli do prac w Komisjach Konkursowych

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. II. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) do pracy w Komisjach Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2016 roku.

Zarządzenie w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opoczno

wzór oferty i sprawozdania do otwartych konkursów ofert

ROK 2015

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresieprzeciwdziałania uzależnicniom i patologiom społecznym w ramachGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2015
 • msword Oferta.doc - Wzór oferty
 • msword Sprawozdanie.doc - Wzór sprawozdania

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresiedziałań na rzecz osób niepełnosprawnycha w szczególności, Organizacja turnusu rehahilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi
 • msword Oferta.doc - Wzór oferty
 • msword Sprawozdanie.doc - Wzór sprawozdania

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

 • pdf protokół-niepełnosprawni.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych,a w szczególności rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 • pdf ogl_niep.pdf - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 • msword oferta-wzór.doc - Wzór Oferty
 • msword sprawozdanie-wzór.doc - Wzór sprawozdania

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 • pdf protokół-narkomania.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
 • pdf ogl_nark.pdf - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 • msword oferta-wzór.doc - Wzór Oferty
 • msword sprawozdanie-wzór.doc - Wzór Sprawozdania

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 • pdf protokół-alkohole.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 24 i 27 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2015
 • pdf ogl_alk.pdf - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
 • msword oferta-wzór.doc - Wzór Oferty
 • msword sprawozdanie-wzór.doc - Wzór Sprawozdania
Data stworzenia : 2008-03-07 15:45 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-03-07 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-27 11:32 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sudzius-Bobrek