Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
 
Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań Gminy Opoczno i kompetencji Burmistrza Opoczna i Rady Miejskiej w Opocznie .
W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
 • doręczyć osobiście – w Biurze Obsługi Interesanta adres jak wyżej
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30 wtorek 7.30-16.30 . piątek7.30-14.30.
 • faksem – na numer: +48 44 786 01 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres umopoczno@um.opoczno.pl
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP jako pismo ogólne adres skrytki  /0l9o63xmuq/skrytka 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

 • pdf Informacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Burmistrza Opoczna

Petycja w sprawie akceptacji i realizacji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy

 • pdf petycja_krasnica.pdf - Treść petycji Pana Mariusza Biskupa opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf petycja_odpowiedz_krasnica.pdf - Odpowiedź Burmistrza Opoczna na wnoszoną petycję
 • pdf Petycja_02.02.2018.pdf - Treść petycji Pana Mariusza Biskupa opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_XLIV_493_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia decyzji zmierzających do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy

petycja: data wpływu do Urzędu Miejskiego w Opocznie dnia 02 luty 2018r
Sprawa: prośba o akceptację i realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Sposób załatwienia: odpowiedź wyjaśniająca  z dnia 26 marca 2018r. oraz uchwała Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Petycja w sprawie przypisania spraw monitorowania procesu tworzenia rocznego rozkładu Jazdy pociągów w zakresie przystanku Opoczno Południe do zakresu kompetencji Wydziału Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf OG.152.1.2017.pdf - Treść Petycji Pani Anny Hajdy wraz z zgodą na ujawnienie danych wnioskodawcy w postaci Imieni, Nazwiska i adresu e-mail

Petycja: data wpływu do Urzędu Miejskiego w Opocznie dnia 25 września 2017r
Sprawa: prośba o przypisanie zadań monitorowania procesu tworzenia rocznego rozkładu jazdy pociągów (Opoczno Południe) do zakresu kompetencyjnego Wydziału Urzędu Miejskiego w Opocznie.
Sposób załatwienia: odpowiedź wyjaśniająca wysłana Zainteresowanej w dniu 31 października 2017r.