Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 zwane (RODO). 

Burmistrz Opoczna będący Administratorem Danych Osobowych (ADO) które pozyskiwane są przez Urząd Miejski w Opocznie w ramach zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych  pragnie przedstawić Państwu , zarówno osobom fizycznym jak również osobom prawnym , przedsiębiorcą,  zestaw przydatnych informacji dotyczących Ochrony Danych Osobowych. 

(...) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(...) numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OPOCZNIE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno nr tel. +48 44 7860100,
 2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dariusz Badura tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej władzy publicznej  wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz zadań zleconych Gminie na podstawie odrębnych przepisów i jest zgodne z art. 6 RODO
 4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą tylko upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie niezbędnych umów na  powierzenie przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.
 6. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych ustalany jest osobno dla każdego zbioru danych osobowych i wynika z przepisów prawa w zakresie zbieranych danych lub przepisów wynikających z ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217). 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
     przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia  skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Przydatne załączniki do pobrania

 • pdf RODO_TEKST.pdf - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.
 • pdf Ustawa UODO.pdf - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 24 maja 2018r poz. 1000)