Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2017

 • pdf Nr_1_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_2_2017.pdf - w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych
 • pdf Nr_3_2017.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_4_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizującychzadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017
 • pdf Nr_5_2017.pdf - w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych GminyOpoczno
 • pdf Nr_6_2017.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 • pdf Nr_7_2017.pdf - w sprawie zmian w planu dochodów budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_8_2017.pdf - zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_9_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawiescentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych
 • pdf Nr_10_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_11_2017.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_12_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_13_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_14_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Usługi transportowo- sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 roku
 • pdf Nr_15_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Usługi w zakresie naprawy dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 roku
 • pdf Nr_16_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla aplikanta w Straży Miejskiej
 • pdf Nr_17_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_18_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2017 w zakresie przestrzegania zasadochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_19_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowęna terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 r.
 • pdf Nr_20_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Administrowanie zespołem targowisk miejskich w Opocznie w 2017 roku
 • pdf Nr_21_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf Nr_22_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych
 • pdf Nr_23_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego powyżej 209 000 euro p.n. odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_24_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2016
 • pdf Nr_25_2017.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałaniauzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_26_2017.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_27_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera krajowego na wspólne przygotowaniei realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Komisji Konkursowej
 • pdf Nr_28_2017.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2017 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanego do odliczenia podatku od towarów i usług
 • pdf Nr_29_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_30_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_31_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf Nr_32_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_33_2017.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 • pdf Nr_34_2017.pdf - w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_35_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_36_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_37_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_38_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego nr 107454E0 i ul. Słowackiego nr 107493E w Opocznie
 • pdf Nr_39_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_40_2017.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_41_2017.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_42_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_43_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_44_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_45_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_46_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_47_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_48_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_49_2017.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_50_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Opoczno w 2017 r.
 • pdf Nr_51_2017.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_52_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_53_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 MiejskiegoDomu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_54_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_55_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_56_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Rozbudowa ul. Działkowej zwłączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową w Opocznie
 • pdf Nr_57_2017.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. TadeuszaSygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_58_2017.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego DomuKultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_59_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_60_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_61_2017.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_62_2017.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2017
 • pdf Nr_63_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_64_2017.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku usytuowanym na działce nr 441/6 w obr. 12 miasta Opoczno przy ul. Kopernika 1-3
 • pdf Nr_65_2017.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_66_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_67_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kruszewiec gmina Opoczno
 • pdf Nr_68_2017.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę budynku po byłej hydroforni, wraz z gruntem oznaczonym jako działka nr 779/26 w obr. 10 miasta Opoczno
 • pdf Nr_69_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno
 • pdf Nr_70_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_71_2017.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_72_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_73_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącegosłużbę przygotowawczą dla podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta
 • pdf Nr_74_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką, poprzez ul. Jana Pawła II w Opocznie
 • pdf Nr_75_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach li otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_76_2017.pdf - w sprawie wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacjidla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_77_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_78_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_79_2017.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 53/223 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_80_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego na zamówienie p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką, poprzez ul. Jana Pawia II w Opocznie
 • pdf Nr_81_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_82_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_83_2017.pdf - w sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt pod pawilonem handlowym, usytuowanym na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie,oznaczony jako działka handlowa nr 2
 • pdf Nr_84_2017.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formiedotacji przedmiotowej z budżety Gminy Opoczno
 • pdf Nr_85_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką, poprzez ul. Jana Pawła II w Opocznie
 • pdf Nr_86_2017.pdf - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_87_2017.pdf - w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Opoczno w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
 • pdf Nr_88_2017.pdf - w sprawie przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne GminyOpoczno
 • pdf Nr_89_2017.pdf - w sprawie wielkości proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2017 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanego do odliczeniapodatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_90_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_91_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_92_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_93_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów
 • pdf Nr_94_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego wUrzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_95_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzkąpoprzez ul. Jana Pawła II w Opocznie
 • pdf Nr_96_2017.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w celu realizacji zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • pdf Nr_97_2017.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych oraz udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_98_2017.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej oraz udziału w prawie własnościnieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_99_2017.pdf - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na tereniegminy Opoczno
 • pdf Nr_100_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_101_2017.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • pdf Nr_102_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_103_2017.pdf - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Kościuszki 6 w Opocznieusytuowanym na działce gruntu nr 545 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_104_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w procedurze prowadzonejw trybie dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania na wybór partnera prywatnegodla przedsięwzięcia pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • pdf Nr_105_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński-Ziębów
 • pdf Nr_106_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_107_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_108_2017.pdf - w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_109_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie